Bli medlem i EF Integrera i Karlskoga -FIK
Notering: Här anger du ditt namn. För och efternamn.
Notering: Här anger du din adress. Gatans namn samt husnummer.
Notering: Här anger du din postadress. Postnummer samt ort.
Notering: Du måste ange en korrekt e-post adress.
Notering: Här anger du ditt mobiltelefon nummer.
Notering: Personnummer
Notering: Här anger du övriga uppgifter som kan vara bra att veta.
Notering: Verifiera att du är mänsklig
Regler

Information om personuppgiftsbehandling
–  medlemmar

EF Integrera i Karlskoga (-FIK) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.
FIK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med FIK genom att kontakta oss på info@foreningenfik.com. Medlemskapet i FIK är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men FIK behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress och IP-nummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i FIK är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att FIK har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och marknadsföring. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att FIK ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i FIK:s IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som FIK samarbetar med för nödvändig behandling för FIK:s räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till samarbetspartner för tryck och framtagande av medlemskort. Vidare kan vi lämna ut dina personuppgifter till ex. Postnord för utskick av medlemsnyheter. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

FIK behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. FIK kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@foreningenfik.com. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna FIK:s medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.
Om du inte önskar få marknadsföring från oss kan du när som helst kontakta oss på info@foreningenfik.com och begära att vi stoppar utskicken.


VIKTIGT!! När du har godkänt dessa regler så samtycker du samtidigt till att vi registrerar dig i vårt digitala medlemsregister för utskick av information och inbetalningskort.