Bli medlem i Rethos
Notering: Här anger du ditt namn. För och efternamn.
Notering: Här anger du din adress. Gatans namn samt husnummer.
Notering: Här anger du din postadress. Postnummer samt ort.
Notering: Du måste ange en korrekt e-post adress.
Notering: Här anger du ditt telefon nummer hem. Ej mobilnummer.
Notering: Här anger du ditt mobiltelefon nummer.
Notering: Här anger du ditt födelsenummer.
Notering: Här anger du övriga uppgifter som kan vara bra att veta.
Notering: Verifiera att du är mänsklig
Regler

Villkor:

Medlemskap kostar 250 SEK per år för privatpersoner. 750 SEK per år för juridiska personer. 

Stödmedlemmar betalar 100 SEK.

Vänligen läs igenom våra stadgar innan du går vidare. 

Stadgar för Rethos

§ 1 Namn
Föreningens namn är Rethos.


§ 2 Ändamål
Rethos ändamål är att sprida och utveckla kunskapen om den geoklassiska ekonomiska skolans historik, ekonomiska teorier, ideologi och filosofi samt olika utvecklingsgrenar. Rethos ska samarbeta med internationella organisationer som delar den geoklassiska ekonomiska skolans teorier och grundsyn. Rethos är religiöst och partipolitiskt obunden.


§ 3 Medlemskap
Alla individer och juridiska personer som verkar för, eller delar, Rethos ändamål, kan bli medlem. Medlemmar som vill skapa lokalförening tillåts göra det. Medlem kan uteslutas av årsmötet/föreningsmöte om medlemmen bryter mot Rethos stadgar eller aktivt motarbetar Rethos eller dess syften. Mer än 50 % av de närvarande på mötet behövs för beslut i endera riktning.
De årliga medlemsavgifterna fastställs av årsmötet.
Stödmedlem har ej rösträtt.


§ 4 Ordinarie möten
Rethos håller varje år i mars ett årsmöte. Det är Rethos högsta beslutande organ och alla som betalt medlemsavgift har tal- och rösträtt på mötet.
Vid detta möte väljs minst 3 och max 7 ledamöter till styrelsen och två revisorer på 2 år. 
Möjlighet att välja 2 st suppleanter finns också, på 1 år. Ordförande och sekreterare väljs på 1 år i taget. Kandidater till styrelseposterna ska ha varit medlemmar i Rethos under de sista 2 åren innan årsmötet. 2 st väljs också till valberedning.
Kallelse till mötet sker med minst 3 veckors och högst 5 veckors varsel. Kallelse ska innehålla dagordning som omfattar alla frågor aktuella för beslut.
Extra årsmöte sker då en majoritet av styrelsen eller 20 % av medlemmarna så begär. Samma förutsättningar gäller som inför ordinarie årsmöte.
Styrelsen sammankallas till styrelsemöte av ordföranden eller när mer än hälften av styrelsens ledamöter så önskar. Styrelsen är beslutsmässig då åtminstone 2/3 av antalet ledamöter är närvarande.


§ 5 Räkenskaper
Rethos räkenskaper ska löpa per kalenderår och vara revisorerna tillhanda senast en månad 


§ 6 Årsmötets dagordning

1. Val av mötesordförande

2. Val av mötessekreterare och justerare.

3. Styrelsens beredning.

4. Genomgång av Rethos årsrevision.

5. Motioner och propositioner.

6. Nya medlemskap.

7. Kommande föreningsarbete.

8. Val av styrelse, suppleanter, revisorer och valberedning.

10. Mötets avslutande.


§ 7 Motioner och propositioner

Motioner och propositioner till dagordningspunkt 5 skall vara styrelsen tillhanda senast 6 veckor innan årsmötet. Motioner gällande stadgeändringar behandlas enligt §8.


§ 8 Rethos personal, projekt och medlemskap

Rethos har rätt att äga och driva projekt samt delta i projekt ägda av andra förutsatt att de är förenliga med § 1. Rethos har även rätt att äga företag eller stiftelse och bli medlem i andra ideella och ekonomiska föreningar förutsatt att dessa är förenliga med § 1.

Styrelsen kan anställa personal för Rethos räkning och träffar avtal med dessa om ersättning 
 

§ 9 Ändring av stadgar
Beslut om ändring av eller tillägg till stadgar ska för att äga giltighet bifallas av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna samt fattas av två på varandra följande i stadgeenlig ordning utlysta möten varav ett årsmöte.


§ 10 Föreningens upplösning
Rethos kan upplösas efter beslut av två på varandra följande möten som hålls med minst en månads mellanrum. Beslutet ska bifallas av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Vid beslut om Rethos upplösning ska styrelsen till andra mötet framlägga förslag till disposition av Rethos medel.